Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου του θαυματουργού, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας

Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου του θαυματουργού, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Leave a Reply

Your email address will not be published.