ΠΙΣΤΙΣ,ΕΛΠΙΣ,ΑΓΑΠΗ – Α΄

Συγγραφέας

ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
0 out of 5

17,00 περ. ΦΠΑ

Sku: 01.9.ΚΥΨ.002 Categories: ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Α’ ΠΙΣΤΙΣ
«Δεν πρέπει να υποβάλλουμε σε έρευνα» 19
«Πολεμουμένη αυξάνεται» 23
«Και αν τα γινόμενα φαίνωνται ότι είναι αντίθετα στις υποσχέσεις του, ούτε τότε πρέπει κανείς να ταράσσεται» 28
Πίστις και διδασκαλία 29
«Βακτηρίας ασφαλέστερη» 30
Η ασφαλής άγκυρα 31
Έννοια του ονόματος πίστις 33
Απαιτείται προαίρεσις και θεία χάρις 35
«Έχει ανάγκη από την βοήθεια του Πνεύματος 36
«Ελπιζομένων υπόστασις» 36
«Βλέπουν όσα δεν φαίνονται» 37
Έχει μεγάλη δύναμι 39
Γνώρισμα της αληθινής πίστεως 40
Αποτελέσματα της αληθινής πίστεως 41
«Όπου γαρ βούλεται Θεός» 42
Απαραίτητη για τα αισθητά και νοητά 43
«Χρειάζεται την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος 44
Γιατί αμαρτάνουν όσοι δεν πιστεύουν 45
Προϋπόθεσις για την πίστι 46
«Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος πραγματοποιεί αυτά και χρειάζεται μόνον η πίστις
σου» 47
«Οι οφθαλμοί πολλά σφάλλονται» 48
«Φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί» 49
Πίστις και θεραπεία των προσερχόμενων 49
Τα όρη και η μετακίνησί των. Το σινάπι 50
«Και αυτά που ψηλαφώνται, χρειάζονται πίστι 51
Πίστις και ορθός τρόπος 52
«Μήτηρ αγαθών και φάρμακον σωτηρίας» 53
«Χρειάζεται την θεία βοήθεια». Οι προφάσεις 54
«Αίτιο πολλών αγαθών» 55
Δεν ωφελεί καθόλου η ορθή πίστις, όταν ο βίος είναι αισχρός 57
Απλή και δύσκολη. Γνώρισμα της πίστεως 58
Πίστις στην Θεία Πρόνοια 58
«Έτσι διακρίθηκαν και όλοι όσοι έζησαν πριν από το νόμο 59
Ο Αβραάμ 60
Χρειάζεται κόπο και ικανότητα 62
Μεγάλη είναι η δύναμις της πίστεως. Η
απιστία είναι γνώρισμα ασήμαντης ψυχής 63
«Αυτά που υπερβαίνουν τον ανθρώπινο λογισμό, χρειάζονται μόνο πίστι» 65
«Χρειάζεται πίστι και απλότητα» 66
Σε ποιόν πιστεύομε και πώς νικήσαμε 68
Έργα και πίστις 69
«Ασπίδα η πίστις» 70
«Δια πίστεως η γνώσις. Από πίστεως η κοινωνία των παθημάτων» 72
«Η πίστις στερεοί και παγήναι ποιεί. Ο Θεός εικότως την πίστιν εισήγαγεν» 73
«Ας έχουμε σταθερή πίστι» 76
«Το έργον της πίστεως» 79
«Πώς είναι δυνατό ν’ αυξηθή η πίστις» 80
«Γιατί ονομαζόμαστε πιστοί» 81
«Αυτός που έπεσε από την πίστι, δεν έχει πού να σταθή» 83
«Είναι σχήμα μόνον χωρίς δύναμι η πίστις χωρίς έργα» 83
Πίστις και σωτηρία 84
«Η πίστις είναι το θεμέλιο και τα υπόλοιπα η οικοδομή» 85
«Όποιος έχει πίστι και βρίζει την διδασκαλία, είναι νήπιο» 85
«Ελπιζομένων υπόστασις». Αποδείξεις της πίστεως 87
«Τα πιο μεγάλα πράγματα κατορθώνονται με την πίστι» 90
Ο Άβελ 91
Ο Ενώχ 92
Ο Νώε 94
Αβραάμ 95
«Ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν» 96
Η Σάρρα 99
«Μεγάλη η πίστις του Αβραάμ» 99
Οι ευλογίες του Ισαάκ 102
Ο Μωϋσής και οι γονείς του 104
Το αίμα του αρνίου 107
Η διάβασις της ερυθράς θαλάσσης 107
«Όλα τα θαύματα με την πίστι έχουν πραγματοποιηθή» 108
«Επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενον» 109
«Από βίου καθαροί η πίστις» 112
«Θεμέλιος της ευσέβειας η πίστις» 113
«Εάν δεν υπάρχη αυτό, τίποτε από τα άλλα δεν μπορείς ούτε να πης, ούτε να
σκεφθής» 114
Η πίστις του Ισαάκ 115
Μιμηθείτε τον Αβραάμ 117
ΠΙΣΤΟΣ
Από τι πρέπει να διακρίνεται ο πιστός 123
Γιατί καλούμαστε πιστοί 126
«Ο πιστός είναι γεωργός, κυβερνήτης, στρατιώτης, αθλητής, οδοιπόρος 127Β’ ΕΛΠΙΣ
Η ασφαλής άγκυρα 133
Σύγκρισις ελπίδων 133
Αποτελέσματα της ελπίδος 135
«Αθάνατη, άτρεπτη, ακίνητη» 137
Η ασφάλεια, η συμμαχία, ο αρραγής πύργος των πιστών 138
«Ακατάβλητη συμμαχία» 138
Η κοσμική ελπίδα και ο σπουργίτης 140
«Όρους ασφαλέστερη» 143
«Τείχος αρραγές, ακαταμάχητος πύργος, ασφάλεια αχείρωτος» 143
Οι δυο ελπίδες 145
Η επικίνδυνη ελπίδα 146
«Σ’ ελπίδες βρίσκονται τα αγαθά μας;» 148
«Tη ελπίδι εσώθημεν» 149
Η περικεφαλαία. Πάντα τα καλά πρέπει να ελπίζουμε 151
«Μέσω της ελπίδας είμαστε ήδη στον ουρανό» 153
Ελπίζουμε ότι θα σταθούμε κοντά στον Θεό 154

Γ. ΑΓΑΠΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
Γνωρίσματα της αγάπης 159
«Το παράξενο των ανθρώπων» 159
Η κορωνίδα των αγαθών 160
Αποτελέσματα ελλείψεως της αγάπης 162
«Δι’ έργων επίδειξις» 162
Αγάπη και γνώσις 164
«Πυρός θερμότερα» 165
Ο ύμνος της αγάπης 166
«Ο υπέροχος δρόμος» 166
«Εάν ταις γλώσσαις» 167
«Και εάν έ’χω προφητείαν» 168
«Και εάν έχω πάσαν την πίστιν ώστε όρη μεθιστάνειν» 169
«Και εάν ψωμίσω τα υπάρχοντα μου» 170
«Και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσωμαι» 170
Ελεημοσύνη και αγάπη 173
Αγάπη και μαρτύριο 174
«Αν με ακρίβεια εφυλάττετο» 174
Ανώτερη από το μαρτύριο η αγάπη 176
«Είναι ισχυρότερη από το τείχος και το διαμάντι 177
«Κάνει τα κοπιαστικά ελαφρά και ευκολώτατα» 177
Η γνήσια αγάπη 178
«Αρκεί για να αποδείξει τον τέλειο μαθητή του Χριστού 179
Τα έργα της αγάπης του Θεού 180
Γνωρίσματα της αγάπης 181
«Μακροθυμεί» 182
«Χρηστεύεται = Δείχνει καλωσύνη 183
«Ου ζηλοί = δεν είναι ζηλότυπη» 183
«Ου περπερεύεται = Δεν καυχιέται» 183
«Ου φυσιούται = Δεν υψηλοφρονεί» 183
«Ουκ ασχημονεί = Δεν κάνει ασχήμιες» 183
«Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται 188
«Ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν» 191
«Δεν χαίρεται με την αδικία» 191
«Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει» 192
Αγάπη προς τους ειδωλολάτρες 193
«Αύτη είναι μεγάλη διδάσκαλος και ικανή και
από την πλάνη ν’ απελευθερώση 197
«Ου το αγαπάν αλλήλους παυθήσεται» 199
«Διώκετε την αγάπην: ο Θεός από την αρχή απείρους τρόπους χρησιμοποίησε για να την φυτέψη μέσα μας 202
«Να επιδιώκετε την αγάπη» 206
«Σύνδεσμος τελειότητας». Αποτέλεσμα ελλείψεως 207
Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ειρήνης 208
«Ο σκοπός της παραγγελίας» 210
«Όταν μη εκ φύσεως η αγάπη, από αρετής εστίν» 211
Αυτό το χάρισμα όλοι μπορεί να το έχουν 212
Η φύσις της αγάπης δε γνωρίζει χορτασμό 215
Γνώρισμα των μαθητών του Χριστού 215
Είναι άγρυπνη και γεμάτη φροντίδες για τους άλλους 216
«Είναι το αποκορύφωμα όλων των αγαθών» 217
«Είναι κοινό γνώρισμα των ανθρώπων και του Θεού 219
«Σύνδεσμος της τελειότητος. Απόκτησε την αγάπη του Παύλου και θα έχης τέτοιο στεφάνι» 220
«Δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο από την αγάπη, ούτε και το μαρτύριο ακόμη» 221
«Το φτερό της αγάπης πετά σε ολόκληρη την οικουμένη 222
«Μιμείται το παράδειγμα της φλόγας» 223

ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ
Η υπερβολική αγάπη του Δεσπότου 225
Η αγάπη του Θεού προ και μετά την πτώσι 226
«Ως ο φιλόστοργος πατήρ» 226
Ο Θεός συνηθίζει να συγχωρή τα αμαρτήματα που εί­ναι σε βάρος του 227
«Εάν κανείς φλεγή από την αγάπη προς το Θεό» 229
«Ας αγαπήσουμε, όπως πρέπει, τον Κύριό μας» 230
Παραδείγματα αγάπης προς τον Θεό. Ο Ιακώβ και ο Παύλος 233
«Δική του θεωρεί την προσβολή ο κύριος» 237
«Βρήκαμε περισσότερα από όσα χάσαμε» 237
«Τ6 σπουδαιότερο μέρος του Χριστιανισμού».
Το ανθρώπινο σώμα και τα μέλη της Εκκλησίας 238
Η αγάπη των δυο νυμφίων 239
«Θερμό πράγμα είναι της αγάπης η φύσις. Πώς μπορώ να αγαπώ τον Θεό τον οποίο
δεν βλέπω; 240
Τα αίτια της ανθρώπινης και θεϊκής αγάπης 242
«Αυτοί που αγαπούν τον Θεό όπως πρέπει» 252
Η αγάπη της πόρνης και η αγάπη για τον Θεό 254
Δείγμα αγάπης υπερβολικά θερμής 254
Ο Θεός «χαίρει καλούμενος Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ» 255
Γνώρισμα της πνευματικής φλόγας 256
«Εάν προσφέρης το δώρο» 256
Η μεγαλύτερη θυσία 257
«Η δια του Χριστού αγάπη είναι σταθερή και αδιάσπαστη 260
«Το ρήμα του σφοδρού εραστού» 261
«Τα πάντα δια σε» 262
«Κύτταξε αυτός ποια διάθεσι έχει απέναντι σου» 263
Ας ντραπούμε την αγάπη του 265
«Όταν η ψυχή θερμανθή με το θεϊκό πυρ» 265
Γνώρισμα «οικετών ευγνωμόνων» 266
Η καινή εντολή. «Υπόθεσις κάθε αρετής» 266
Θαύματα και αγάπη 267
«Ο Θεός ζητά την αγάπη που έχει και τα έργα» 268
Αγάπη και θλίψις· πρότυπο ο Χριστός 269
«Καθώς εγώ σας αγάπησα» 270
«Δεν βλέπεις τους εραστές» 271
«Όταν αγαπούν αυτοί, όπως πρέπει 275
«Η τυραννίδα της αγάπης 276
«Πώς θα τον αγαπήσουμε;» 276
«Ας αγαπήσουμε πρώτα τον Χριστό» 278
Αν κάποιος κυριευθή από την φλόγα του Χριστού 278
«Αγαπάμε χωρίς την θέλησι του Θεού» 280
Πολύ φοβερώτερο από την γέεννα 281
Τι δεν έκανε ο Θεός, ώστε ν’ αγαπηθή από εμάς;» 282
«Αγάπης γνήσιας σημείον 286
«Το μεγαλύτερο από όλα τα Θαύματα» 286
Αποτελέσματα ελλείψεως της αγάπης 286
Τρόπος καταλύσεως του πολέμου 289
Αυτό κάνει τους αγγέλους λαμπρούς 291
Αγάπη και γέεννα; 292
Εννόησον του Δεσπότου σου την αγάπην» 292
Το να θέλη να αγαπιέται τόσο πολύ, προέρχεται από το ότι αγαπάει πάρα πολύ» 294
«Δεν υπάρχει τίποτε, το όποιο να μη νικά η αγάπη» 295
«Τι δεν έκανε για μας ο Θεός;» 296
« Τοις αγαπώσι τον Θεόν, πάντα συνεργεί εις αγαθόν» 299
«Το μέγιστο σημείο της αγάπης του προς εμάς» 301
«Τις ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού;» 302
Ο καθημερινός θάνατος 303
Αποτέλεσμα της αγάπης στο Χριστό είναι η παράξενη νίκη 304
Η αγάπη του Παύλου και η δική μας 305,369
Η αγάπη του Παύλου και το ανάθεμα του 308
«Απέχουμε πολύ από την αγάπη αυτή» 309
Αγάπη προς τον πλησίον και προς τον Θεό 310
Γνωρίσματα της ανθρώπινης και θείας αγάπης 312
Αγιογραφικές αποδείξεις της θεϊκής αγάπης 312
Αποτέλεσμα της υπερβολικής αγάπης του Θεού 315
Ας αγαπήσουμε όπως πρέπει τον Θεό 316
«Ο Θεός των σων φείδεται σφόδρα» 318
Το παράξενο και αξιοθαύμαστο και ίσως
απίστευτο 318
«Είναι υπερβολική η αγάπη Του και για το ότι πέθανε για όλη την οικουμένη» 320
Η υπέρλογη αγάπη του Θεού 320
«Σκέψου τα όσα σου πρόσφερε 321
«Θέλει να τον αγαπάμε, για να μας αγαπά» 322
«Κανένα δεν θα έσωζε η αρετή, αν δεν υπήρχε η αγάπη» 325
Ιδιοποιείται τα χαρίσματα του Θεού 326
Αίτια και αποτελέσματα της θεϊκής αγάπης 323
«Είναι δύσκολο πράγμα να μάθουμε ότι μας αγαπά ο Θεός 328
Αποδείξεις και παραδείγματα αγάπης 329
Αγάπη προς τον Θεό = αγάπη προς τους εχθρούς 330
«Με αυτό το δεσμό και μεταξύ μας και με το
Θεό ας συνδέσουμε τους εαυτούς μας» 333
«Τι καταστρέφει αυτό τον δεσμόν;» 334
«Από αγάπης η αρετή και από αρετές η αγάπη» 335
Ύμνος της αγάπης του Θεού 337
«Όλων η υπόθεσις: εραστής γίνε της αγάπης» 338
«Περισσότερο από τους γονείς μας αγαπά» 339
Η υπερβολική αγάπη του Παύλου 339
«Τυραννικός ο έρωτας ο πνευματικός» 340
Τα εμπόδια της αγάπης προς τον Θεό 340
«Αν κανείς έχη θερμό και αγαπητό φίλο, έστω και έτσι ας αγαπά το Χριστό» 341
Το αντίλυτρον 345
«Μετά φόβου ας αγαπώμεν τον Θεόν» 346
Η υπερβολική Του αγάπη και η θέωσίς μας 346
«Μας είναι ο Θεός ατιμότερος από τα χρήματα;» 347
Η αληθινή αγάπη 349
«Όπου υπάρχει αγάπη, όλα τα κακά εξαφανίζονται 349
Παραδείγματα πραγματικής αγάπης 350
«Ας σεβασθούμε την τόσο μεγάλη αγάπη του Χριστού 351
«Πάρα πολύ επιθυμεί και φροντίζει να επιτυχή την φιλία μας» 352
Η μεγίστη δωρεά 353
Αποτελέσματα του θείου έρωτος 354
Η υπερβολική αγάπη του Παύλου 354
για τον Θεό. «Σφόδρα μανικός εραστής της
σωτηρίας της ημετέρας» 357
Ο Θεός λέγει: «Τι ήμαρτον;» 357
Αγωνοθέτης, σύμμαχος και βοηθός 358
Αφορμές αγάπης 359
Δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη 360
Αποκρούονται εύκολα οι επιθέσεις του διαβόλου 362
Δι’ αγάπης δουλεύετε αλλήλοις» 363
«Όταν λείπη, ούτε η γνώσις των μυστηρίων ωφελεί» 364
Μεγίστη απόδειξις της αγάπης του Θεού 365
Η αγάπη του Θεού κατά το προπατορικό αμάρτημα 366

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ «Ας μάθουμε να νικάμε τον πλησίον στην αγάπη» 371
«Αυτό είναι που συγκρατεί τη ζωή μας» 371
Η συνήθεια των αγίων 372
«Το να αγαπά κανείς, είναι εύκολο και ευκολοεφάρμοστο» 373
«Δεχθήκαμε εντολή να αγαπάμε και τους εχθρούς» 374
Οδός που οδηγεί στον ουρανό 375
Οι αναγκαιότερες αρετές. Η αγάπη προς τον πλησίον αναβάλλει και το μαρτύριο 375
Ποια η προτιμητέα αρετή; 377
Το κέρδος από την φροντίδα του πλησίον 378
Συνοίκησις 379
«Αυτό θα μας κάνη ν’ απολαύσουμε τη ζωή εκείνη» 379
«Κάνει τον ένα ακαταγώνιστο και πολλαπλάσιο» 380
Το κακό της απομονώσεως. Η περίπτωσις των μοναχών 382
«Εκείνα τα οποία μπορούν να μας δώσουν παρρησία» 383
«Στο σώμα υπάρχει συμφωνία» 383
Αγάπη και ευεργεσία 384
«Πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο» 385
Απαραίτητη η δημιουργία φιλίας. Ανάγκη κατασκευής της βασιλικής εικόνος 389
«Μαθητής είσαι του Χριστού, συμμαθητής του Παύλου» 390
Γνωρίσματα της αγάπης προς τον πλησίον 392
«Αιτίες για τις οποίες πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον» 393
Τρόποι σταθεροποιήσεως της αγάπης 394
«Μη λέγε τα σατανικά λόγια: αν με αγαπάη,
τον αγαπώ.» 395
«Ούτε τα φαγητά περιφρονείς για να σώσης τον αδελφό;» 400
Η «πνευματική και σφόδρα γνήσια» 401
«Τα ενδεικτικά της αγάπης» 402
«Δεν υπάρχει τίποτε πιο άχρηστο από τον άνθρωπο εκείνον, που δεν γνωρίζει
ν’ αγαπά» 402
Δημιουργεί πλάτος 403
«Ένα σώμα και ένα πνεύμα» (Εφ. 4,4) 404
«Ακόρεστο αγαθό» 405
Αγάπη με κρίσι σωστή 406
«Σύνδεσμος τελειότητας» 407
«Το να αγαπά κανείς γνήσια είναι μεγάλος κόπος» 407
Κάνει αμέμπτους τους ανθρώπους. Όλοι οι άγιοι «ευηρέστησαν από της εις τον πλησίον αγάπης» 408
«Την αδύνατη αγάπη και οι θλίψεις την διασαλεύουν».
Πρέπει να είναι γενική και όχι μερική 413
Αυτόματη οδός προς την αρετή 414
Πώς είναι δυνατόν ν’ αγαπήσης τον πλησίον σου,
όπως τον εαυτό σου; 415
Αγάπη και σωματική παρουσία του αγαπημένου 418
«Ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης δε θεωρεί τίποτε ανώτερο από την ειρήνη και την αγάπη προς τον πλησίον» 423
«Αυτό το χρέος δε γνωρίζει τέλος» 424
Απορρίπτει κάθε ανισότητα 425
«Συγκεντρώνει αυτούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόστασι 426
«Ρίζα και μητέρα και πηγή όλων των αγαθών» 427
Η αγάπη του Παύλου για όλους 428
«Το συμβόλαιον της αγάπης» 430

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ
«Μιμήσαι τον Θεό σύμφωνα με την ανθρώπινη δύναμι» 432
«Δεν είναι δυνατό να σωθούμε, αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την οδό» 433
«Τίποτε δεν εξευμενίζει τόσο το Θεό, όσο το ν’ αγαπάμε τους εχθρούς μας» 435
«Το αξίωμα των του Χριστού μαθητών» 436

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 550 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΠΙΣΤΙΣ,ΕΛΠΙΣ,ΑΓΑΠΗ – Α΄”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *